Teenusejuht

Valga Haiglas on ametis teenusejuht, kelle eesmärk on ühendada haigla patsientide parema tervise ja heaolu nimel tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna osapooled ning kogukond. Toimiva ja tõhusa koostöövõrgustiku loomine ja järjepidev töös hoidmine:

  • toetab patsiente krooniliste haigustega toimetulekul:
  • võimaldab korraldada patsientidele nende vajadusest lähtuvalt õigeid teenuseid ja abi;
  • aitab vähendada korduvaid tegevusi.

Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna osapoolte koostöö tihendamine annab võimaluse kaardistada piirkonnas toimivad tegevused ja teenused ning selgitada välja arenguvajadused. Arenguvajadustest lähtuvalt saame parandada piirkonnas vajalike teenuste kättesaadavust ja uute teenuste loomist vastavalt tegelikele vajadustele.

Patsientide järjepideva ravi ja toe tagamiseks teeb teenusejuht koostööd patsiendi, Valga haigla erinevate spetsialistide, perearstide ja õdedega, krooniliste haigete tugivõrgustikuga, kohaliku omavalitsuse spetsialistidega (sh sotsiaaltöötaja), apteekrite ja kogukonnaga.

Teenusejuht aitab patsienti ja tema lähedasi:

  • olles toeks asjaajamisel ja õigete teenuste leidmisel meie piirkonnas;
  • selgitades välja inimese tegeliku abivajaduse;
  • kaasates vastavalt vajadusele sobivate lahenduste leidmiseks spetsialiste.

Teenusejuhi eestvedamisel luuakse koostöös patsiendi, tugivõrgustiku ja spetsialistidega edasine tegevuskava, mis toetab abivajaja iseseivat toimetulekut koduses keskkonnas, tagab tervikliku ravi jätkumise ning vähendab seeläbi lähedaste hoolduskoormust. Teenusejuht jälgib patsiendile loodud tegevuskava täitmist ja on talle esmane kontakt täiendava abivajaduse ilmnemisel. Teenusel oleva patsiendi jälgimine viib haiglasse sattumise ja murega üksi jäämise võimaluse riskid miinimumi.

Teenusejuht on patsiendi isiklik tervisejuht, kes omab ülevaadet patsiendist tervikuna ja toetab patsienti iseseiva eluga toimetulekut – vajadusel organiseerib vastuvõtu perearstile, abistab patsienti saatekirja saamisel, broneerib aja eriarsti vastuvõtule, suhtleb kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga.

Haigla siseselt lahendab teenusejuht ka üksikjuhtumeid, kus patsient vajab nõustamist tervishoiu- või sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes. Näiteks otsib vajadusel patsiendile sobiva teenuseosutaja kontaktid, annab esmast nõu kui patsient ei ole teadlik, milliseid teenuseid on tal õigus meie piirkonnas saada ja kuidas nende teenusteni jõuda.

Teenusejuhi koht ajutiselt täitmata.

Täiendava info saamiseks palun pöörduge: info@valgahaigla.ee.