Hoolekande osakond

Hoolekande osakond pakub hooldekodu teenust. Osakonnas pakutakse väärikat ja turvalist keskkonda eakatele ja/või puudega inimestele ning erihoolekandeteenust sügava liitpuudega isikutele, kelle igapäevatoimetulek ei võimalda kodustes tingimustes igapäevaeluga hakkama saada. Hoolekande pakkumine haigla koosseisus tagab klientidele piirkonna mugavaima ja kvaliteetseima teenuse.

Teenusele suunab isiku elukohajärgne kohalik omavalitsus või kliendi lähedased. Täpsemat infot teenuse kohta annab hoolekande osakonna juhataja.

Osakonna kontaktid

Hoolekande osakonna juhataja Irja Sõnum 766 5130 irja.sonum@valgahaigla.ee
Sotsiaaltöötaja 766 5243, 53 441 881
Hooldus- ja kvaliteedispetsialist Ruth Karolin 766 5129
Hooldusõde Lilian Kähri 766 5128
I korrus 766 5121
II korrus 766 5122

Hoolekande osakond pakub kliendikeskset, vajadustest lähtuvat hooldust, arvestades kliendi jõuvarusid. Klienti toetatakse ja motiveeritakse tegema enda jaoks nii palju ise, kui ta suudab, et säilitada igapäevaseid toimetulekuoskusi. Eaka inimese eest hoolitsevad väärikalt pikaajaliste kogemuste ja oskustega koolitatud hooldajad.

Kõik meie kliendid kindlustatakse ööpäevaringse hoolduspersonali igakülgse abi ja järelevalvega. Igale meie maja püsielanikule kinnitatakse oma perearst ja koostatakse personaalne hooldusplaan. Vajadusel teostatakse geriaatriline hinnang. Tööpäevadel jälgib ja kontrollib klientide tervislikku seisundit hooldusõde ning väljaspool tööaega tagab klientidele meditsiinilise abi kättesaadavuse hooldaja.

Täpsemalt on hoolekandeteenus kirjeldatud siin.

Majutus

Hooldekodu on ehitatud spetsiaalselt eakate ja puudega inimeste vajadusi silmas pidades – kõikjal saab liikuda ratastooli ja liikumise abivahendiga ning majas on lift. Klientide majutamiseks on 1-4-kohalised maitsekalt kujundatud toad, kus igas toas on duširuum ja WC. Toad on möbleeritud ning kokkuleppeliselt on võimalus sisustada tuba isikliku mööbliga ning võtta kaasa isiklikke asju. Samuti võtab klient kaasa oma isiklikud riided ja ravimid.

Kõikides tubades on televiisori vaatamise võimalus. Ühisruumides on võimalik lugeda ajalehti, vaadata ühiselt TV-d ning mängida lauamänge. Tubades ja ühisruumides levib WIFI.

Toakaaslase valikul arvestatakse iga eaka inimese iseloomu ja erivajadusi, et tagada omavaheline hea läbisaamine ja kodutunne.

Toitlustus ja huvitegevused

Klientidele tagatakse toitlustamine neli korda päevas arvestades kliendi toitumissoovitusi. Vajadusel pakutakse kõrvalabi söömisel.

Igal tööpäeval on majas huvijuhid, kes tegelevad kõikide klientidega individuaalselt ning kelle eestvedamisel toimuvad suuremad üritused.

Teenuse hind

Teenuse hind on alates 01.04.2024. a 42,30 eurot ühe ööpäeva eest, s.t. 1290 eurot kuus. Päevahoiuteenuse maksumus on 25 eurot päevas (12 tundi).

Teenuse maksumus 1290.- ja tööjõukulud 620.- ühe teenusesaaja kohta.

Teenuse eest tasub teenuse ostja, KOV  kehtestatud piirmäära ulatuses, kliendi ülalpidaja.

NB! Üldhooldekodu teenusele saamiseks on vajalik esitada avaldus sellele kohalikule omavalitsusele, kus  kohasoovija  oma Rahvastikuregistri järgi sissekirjutust. Avalduse esitab kas isik ise või tema eestkostja. 

 

Teenusele tulles esitatavad dokumendid

 • Kliendi isikutunnistuse või passi koopia
 • Teenuse ostja isikutunnistuse või passi koopia
 • Väljavõte haigusloost või ambulatoorsest kaardist, hooldusravist tulijatel geriaatriline hinnang
 • Kliendi teenuse ostja isiku- ja kontaktandmed
 • Elukohajärgse omavalitsuse poolt kas otsus või korraldu

Erihoolekande teenus on mõeldud inimestele, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekul abi ja juhendamist ööpäevaringselt. Teenuse kasutajatele koostatakse individuaalne tegevusplaan, millele tuginetakse teenuse osutamisel. Erihoolekandeteenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja tegevuste juhendamine. Inimene peaks maksimaalselt ise panustama oma igapäevaelu tegevustesse, kus teda juhendatakse ja aidatakse tema vajaduste järgi.

Teenusele tulles peab olema isikul koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan, mille tegevuskava kajastab isiku toimetuleku parandamiseks vajalikud teenused ja tegevused. Teenuse kasutajate  igapäevaelu korraldamisel püüame lähtuda võimalikult tavapärase ühiskondliku elu mudelist, mille kohaselt oleksid tasakaalus nii töised kui ka vaba aja tegevused. Teenuste osutamisel on eesmärk kaasata kliente maksimaalselt oma võimete piirides igapäevaelu toimingutesse.

Teenusele suunamine

Erihoolekandeteenuse saamiseks esitab isik või tema eestkostja taotluse Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultant hindab, millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi või toetust, ja otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on erihoolekandeteenus. Teenuse taotlusest otsuse tegemiseni võib minna kuni 40 tööpäeva. Teenuse vajaduse puhul abistab teenuste konsultant sobiva teenuse osutaja valikul ja vaba teenuskoha olemasolul suunab inimesel teenusele.

Kui soovitud teenuseosutaja juures ei ole vaba kohta, siis võetakse inimene järjekorda.

Teenusele suunamise täpsem info on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel: Erihoolekandeteenused | Sotsiaalkindlustusamet.

Majutus

Hooldekodu on ehitatud spetsiaalselt eakate ja puudega inimeste vajadusi silmas pidades – kõikjal saab liikuda ratastooli ja liikumise abivahendiga ning majas on lift. Klientide majutamiseks on 1-4-kohalised maitsekalt kujundatud toad, kus igas toas on duširuum ja WC. Klient võib teenusele asudes eelneval kokkuleppel hooldekoduga kaasa võtta mööbli, raamatud, käsitöötarbed ja muud isiklikud asjad. Samuti võtab klient kaasa oma isiklikud riided ja ravimid.

Vt lisaks: Erihoolekande osakonna kodukord

Teenuse hind

Teenust rahastatakse riigieelarvest, kuid klient peab tasuma omaosaluse teenuse ajal kasutatava majutuse ja toitlustamisega seotud kulude eest.

Teenuse hind kliendile on 368,00 euerot kuus, mis koosneb toitlustuskulust 134,20 eurot kuus (4,40 ööpäevas) ja majutuskulust 233,80 eurot kuus (7,67 ööpäevas).

Teenusele tulles esitatavad dokumendid

 • Isiku või tema seadusliku esindaja sooviavaldus hooldekodusse elamise kohta
 • Isiklik rehabilitatsiooniplaan, olemasolul tegevusplaan
 • SKA poolt väljastatud suunamisotsus
 • Kliendi isikutunnistuse või passi koopia
 • Eestkostja isikutunnistuse või passi koopia
 • Arstitõend isiku terviseseisundi kohta, võimalusel väljavõte haigusloost
 • Kliendi teenuse ostja isiku- ja kontaktandmed

Hoolekande osakonna kaebuste ja ettepanekute lahendamise kord

Hoolekande osakond on liitunud EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendamisega. Antud tegevus leiab aset Sotsiaalministeeriumi ESF TAT “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020”, alapunkti 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu” raames.

NB! Hooldekodu klientide külastamise aeg on 9.00 – 19.00.

Külastajad, kes tulevad hooldekodusse oma lähedasi vaatama, peavad lähtuma üldistest kätehügieeni nõuetest ja maskikandmise kohustusest. Vt täpsema infot siit.

Vaata ka hoolekandeasutuse külastajale mõeldud lühikest õppevideot siit.