Isikuandmete töötlemine ja privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlejana vastutame Teie isikuandmete eest.

Töötleme Teie isikuandmeid Teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Samuti töötleme Teie isikuandmeid meie õppe- ja teadustöö eesmärkide saavutamiseks. Eelnevale lisaks on vajalik isikuandmete töötlemine töösuhte ja võlasuhte kohustuste ja õiguste täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise küsimustes, sealhulgas oma andmete infopäringutes palun võtke meiega ühendust Valga Haigla e-posti aadressil info@valgahaigla.ee, telefonil 766 5200 või postiaadressil Peetri 2, 68206 Valga.

 

Isikuandmete töötlemise ülevaade

Ravitöö  

Õppetöö

 

Teadustöö Töösuhe Võlasuhe
Eesmärk Tervishoiuteenus, sealhulgas ravikvaliteedi analüüs Kliinilise õppetöö eesmärgid Teadusuuringu või ravimiuuringu eesmärk Töösuhte kohustute ja õiguste täitmine Võlasuhtest tulenevate kohustuste ja õiguste täitmine
Alus Seadus Informeeritud nõusolek Informeeritud nõusolek ja/või inimuuringute eetika komitee luba Tööleping ja seadus Leping ja seadus
Allikad Teie kui patsiendi esitatud teave, tervishoiuteenuse dokumendid, uuringute vastused, teised tervishoiuteenuse osutajad, riiklikud andmekogud Teie kui õppetöösse kaasatud patsiendi lubatud allikad nagu Teie enda esitatud teave, dokumendid ja uuringute vastused Teie kui uuringusse kaasatud patsiendi lubatud allikad Teie kui töötaja ja riiklikud andmekogud Lepingu täitmise toimingud ja riiklikud andmekogud, kui seadus näeb ette nende kasutamise
Edastamine Isikutele, kellel on õigus Teie terviseandmeid saada seaduse, lepingu või Teie nõusoleku alusel Ei edasta kolmandale isikule Ei edasta kolmandale isikule, erandkorras kokkuleppel Teiega kui uuritava patsiendiga Riiklikud andmekogud V astavalt lepingule või seadusest tulenevale kohustusele
Säilitamine Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud tähtaegadel Ei säilita edasiseks töötlemiseks Uuringuga määratud ja Teiega kokku lepitud tähtaegadel Töölepingu seaduses sätestatud tähtaegadel Lepinguga sätestatud tähtaeg koostoimes õigusvaidluse kohtuliku lahendamise tähtaegadega

Vt ka Kliinikumi kontserni isikuandmete töötlemise üldtingimused Valga Haiglas.