Erihoolekandeteenused

Teenus on mõeldud inimestele, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekul abi ja juhendamist ööpäevaringselt. Teenuse kasutajatele koostatakse individuaalne tegevusplaan, millele tuginetakse teenuse osutamisel. Erihoolekandeteenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja tegevuste juhendamine. Inimene peaks maksimaalselt ise panustama oma igapäevaelu tegevustesse, kus teda juhendatakse ja aidatakse tema vajaduste järgi.

Teenusele tulles peab olema isikul koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan, mille tegevuskava kajastab isiku toimetuleku parandamiseks vajalikud teenused ja tegevused. Teenuse kasutajate  igapäevaelu korraldamisel püüame lähtuda võimalikult tavapärase ühiskondliku elu mudelist, mille kohaselt oleksid tasakaalus nii töised kui ka vaba aja tegevused. Teenuste osutamisel on eesmärk kaasata kliente maksimaalselt oma võimete piirides igapäevaelu toimingutesse.

Teenuse hind on 251,00 € kuus, mis koosneb toitlustuskulust 94,55 € kuus (3,10 ööpäev) ja majutuskulust 156,45 € kuus (5,13 ööpäev).

Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse kirjeldus

Teenusele tulles esitatavad dokumendid

  • isiku või tema seadusliku esindaja sooviavaldus hooldekodusse elamise kohta
  • isiklik rehabilitatsiooniplaan, olemasolul tegevusplaan
  • SKA poolt väljastatud suunamisotsus
  • kliendi isikutunnistuse või passi koopia
  • eestkostja isikutunnistuse või passi koopia
  • arstitõend isiku terviseseisundi kohta, võimalusel väljavõte haigusloost
  • kliendi teenuse ostja isiku- ja kontaktandmed

Erihoolekande osakonna kodukord

Hoolekande osakonna kaebuste ja ettepanekute lahendamise kord